Newyddion

GEMAU’R GYMANWLAD AR Y GORWEL I ‘COFIO ROBIN’

Cyfarfu Elusen ‘Cofio Robin’ yn ddiweddar i drafod y ceisiadau ddaeth i law. Braf gweld fod y byd chwaraeon yn araf ddod yn ôl i drefn yn dilyn cyfnod digon ansicr Covid-19.

Mae dwy sydd wedi derbyn cyfraniad rheolaidd o’r gronfa â’u golygon yn bendant ar Gemau’r Gymanwlad 2022 sy’n cael eu cynnal yn Birmingham. Mae’r ddwy eisoes wedi cydnabod y gwahaniaeth mae’r cymorth ariannol wedi ei wneud iddynt gan ganiatau iddynt roi amser i’w hyfforddiant a’u datblygiad. Mor braf pe bai y ddwy yn cael cystadlu yn Birmingham a gwell fyth medal wrth gwrs.

Y gyntaf yw Catrin Jones o Benrhosgarnedd sydd yn cystadlu ar y Codi Pwysau – mae eisoes wedi cael gwybod y bydd yn cystadlu ym Mhencampwriaethau y Gymanwlad ym mis Rhagfyr a’r gobeithion yn uchel iddi gyrraedd Birmingham yn yr Haf.

Yr ail i gael cyfraniad uwch yw Medi Harris o Borth y Gest sydd yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe ar hyn o bryd a sydd yn Nofio 50m a 100m dull cefn. Mae amserau diweddar Medi yn y pwll yn golygu y gall gael cynnig i nofio dros Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad yr Haf nesaf. Mawr hyderwn y bydd hyn yn cael ei wireddu.

Cafwyd ceisiadau eleni o amrywiol feysydd a braf oedd gweld enwau newydd yn ymgeisio ynghyd ag amryw oedd wedi cael cymorth yn y gorffennol. Eleni mae cyfraniad o dros £10,000 wedi ei wneud gan ‘Cofio Robin’ i ddeunaw o ieuenctid Gwynedd a Conwy.

Mae ‘Cofio Robin’ yn eithriadol o falch o lwyddiant pob un sydd wedi cael cyfraniad.


Elusen yn helpu byd chwaraeon yn y cyfnod Covid

Mae elusen “Cofio Robin” wedi cyfrannu dros £11,000 i roi cymorth i ieuenctid Gwynedd a Chonwy sy’n llwyddo ym myd chwaraeon. Cafwyd naw ar hugain o geisiadau oedd yn cynrychioli ystod aruthrol(16) o wahanol gampau, o godi pwysau a dringo, hwylio a physgota i sgio ag eirafyrddio yn ogystal a chriced rygbi a pheldroed.

Yn amlwg mae cyfnod y pandemig wedi cael effaith andwyol ar hyfforddiant a chystadlu pob un o’r ymgeiswyr a cytunodd yr Ymddiriedolwyr y byddent eleni fel mater o eithriad yn rhoi safswm o £100 i bob un o’r ceisiadau.

Un sydd yn anelu yn uchel ym myd codi pwysau yw Catrin Haf Jones o Fangor a’i golygon ar gystadlu yng ngemau’r Gymanwlad yn Birmingham yn 2022. Iddi hi y dyfarnwyd y swm uchaf sef £1,500.

Yna yn derbyn £1,250 mae Medi Harris o Borth y Gest, hithau yn anelu at gael cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn ogystal a Pencampwriaethau y Byd yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Yna pasiwyd rhoi £1,000 yr un i Arwel Fflur o Rosgadfan sydd yn rancio yn uchel ym myd yr hwylio, Catrin Williams o Gaernarfon sydd yn ennill medalau am hwylfyrddio a Maisie Potter o Fangor sydd yn anelu at gystadlu ym myd eirafyrddio yn Olympics y Gaeaf 2022.

Bydd £500 yr un yn cael ei roi i Huw Ifan Davies o Fethesda a Teleri Davies o’r Bala, y ddau yn gobeithio chwarae rygbi dros Gymru yn fuan, £500 i Kieran Forrest sy’n ddringwr o fri o Lanrug a £500 i Catherine Elin Roberts o Fethesda sy’n gwneud ei marc ym myd y nofio ar hyn o bryd.

Pysgota Pluen ydi camp Morgan Jones o Chwilog ac mae o eisoes wedi cael 4 cap yn cystadlu dros Gymru ac hefyd wedi bod yn gapten y tim. Cyfranwyd £300 i Morgan. Mae Llio Mair Parry o’r Brithdir ger Dolgellau wedi llwyddo i gyrraedd y garfan criced Merched Cymru o dan 17 oed ac fe ddyfarnwyd £300 iddi hithau hefyd ag yr un swm i Ffion Roberts. Un o Abergele yw Ffion Mair Roberts sy’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ac wedi ennill medalau ym Mhencampwriaethau Cymru a Pencampwriaethau Prifysgolion Prydain.

Dyfarnwyd £250 i Anna Wyn Houghton o Carmel sy’n chwarae peldroed, Lowri Howie o Llanbedr, ger Harlech sy’n cystadlu ar Sgio Alpaidd, Owain Rhys Humphreys o Llanfaglan, Caernarfon sy’n Saethu Colomenod Clai ag i Samia Jones o Gaernarfon sy’n rhedeg.

Cafodd chwech arall gyfraniad o £150 a saith gyfraniad o £100.
Mae’r ymgeiswyr i gyd wedi cael gwybod am y cyfraniad ac o’r negeseuon sydd wedi eu derbyn yn sgil cyhoeddi hyn mae yn cael ei werthfawrogi yn fawr.


Mae rownd 2020 o geisiadau ar gyfer cymorth ariannol bellach ar agor. Rhaid derbyn y ceisiadau erbyn Medi 30, 2020.

Ffurflen gais (PDF) - cliciwch yma

Ffurflen gais (Word) - cliciwch yma


Dwsin yn elwa o Elusen Cofio Robin

Mae saith ifanc o Wynedd a 5 o Sir Conwy wedi derbyn rhwng £250 a £1,500 yr un gan Gronfa Cofio Robin i’w cynorthwyo ym myd chwaraeon. Mae cyfanswm o £6,750 wedi ei rannu yn y rownd ddiwethaf o geisiadau.

Yr un i dderbyn y cyfraniad mwyaf oedd Catrin Jones o Benrhosgarnedd sydd yn Codi Pwysau. Eglurodd Catrin fel y bu’r cyfraniad blaenorol yn Hydref 2018 yn allweddol i’w galluogi i ragori yn ei maes ac fel y bu iddo wneud gwahaniaeth mawr i’w hyfforddiant. Mae hi yn ddiweddar wedi torri’r record Prydeinig Iau a Record Aelodau Hyn Cymru.

Yr ifanca i gael cymorth oedd Lowri Howie o Lanbedr, ger Harlech sydd yn gwneud ei marc ar y llethrau sgio. Hi yw Person Chwaraeon Ysgolion Gwynedd a Mon 2018-19 ac mae wedi ennill amryw o fedalau ar lefel cenedlaethol a bydd yn mynychu academi sgio yn yr Alpau dros y gaeaf.

Mae Catrin Williams o Gaernarfon yn hwylfyrddwraig o fri ac wedi cynrychioli Prydain ar lefel Ewropeaidd a’r Byd. Mae ar hyn o bryd yn symud ymlaen i hyfforddi gyda Offer Olympaidd.

Ar y dŵr y gwelwch chi Arwen Fflur o Rosgadfan y cyfeiriwyd ati fel “hwylwraig Optimists benywaidd gorau yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd” . Roedd hi yn wirioneddol ddiolchgar am y cyfraniad.

Newyddion gwych oedd ymateb Kieran Forrest o Lanrug, sydd ar hyn o bryd yn cymryd blwyddyn allan o fyd addysg i ganolbwyntio ar ei ddringo a gobeithio gwneud ei farc yn y sector hŷn dros y misoedd nesaf.

Eraill i ddebyn cyfraniad oedd Tomos Land (Llanrwst – triathlon), Ffion Mair Roberts (Abergele – rhedeg), Tyler a Tasmyn Green (Rhostryfan – hwylio), Keira Luke (Bae Colwyn – hwylio), Freddi MacLaverty (Bae Colwyn – hwylio) a Bethany Doga (Rhos on Sea- hwylio).

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw Medi 30ain, 2020.

Catrin Jones

Catrin Haf Jones (Codi Pwysau) - £1,500

Catrin Williams

Catrin Williams (hwylfyrddio) - £750

Arwen Fflur

Arwen Fflur (hwylio) - £750

Credyd i Neil Shawcross am y llun yma

Lowri Howie

Lowri Howie (sgio) - £750

Lowri Howie

Kieran Forrest (dringo) £750

 


Elusen “Cofio Robin” yn rhoi £8,000 i bobl ifanc ymroddedig mewn Chwaraeon

Yn y rownd ddiweddaraf o geisiadau ar gyfer “Cofio Robin” – (yr Ymddiriedolaeth sefydlwyd i gofio Robin Llyr Evans, fu farw yn 2015) - braf oedd derbyn 31 o geisiadau o gampau gwahanol yn amrywio o judo i bysgota o nofio i ddringo. Roedd y safon eto yn uchel a phasiwyd rhannu £8,000 rhwng yr 14 unigolyn a ddaeth i’r brig.

Braf oedd gallu cynnig cymorth pellach i ddau ddewisiwyd Haf y llynedd fel llysgenhadon i’r elusen sef Medi Harris (nofio) ac Osian Dwyfor Jones (taflu morthwyl). Mae Medi sy’n dod o Borth y Gest wedi cael llwyddiant arbennig yn ddiweddar ac wedi ei dewis i dim Prydain ar gyfer Pencampwriaeth Nofio Iau Ewropeaidd. Osian ar hyn o bryd yw pencampwr presennol Cymru yn ei gamp a’i nod yw cael lle yn nhim Prydain yn y Gemau Olympaidd 2020.

Yr un wnaeth argraff mawr ar yr Ymddiriedolwyr oedd Catrin Williams o Gaernarfon sydd yn hwylfyrddio ac yn cynrychioli Prydain ym mhencampwriaethau Ewrop a’r byd.

Roedd pedwar yn y trydydd grwp o gyfraniadau sef Arwen Fflur o Rosgadfan ac Ewan Luke o Fae Colwyn, ill dau yn hwylio, Kieran Forrest o Lanrug sydd yn dringo ac Ania Denham o Laniestyn sydd yn chwarae peldroed.

Pasiwyd ymhellach i roi cyfraniadau i 7 arall sef Osian Davenport (pysgota), Gregory Hopkins(beicio), Holly Jones (judo), Cameron Shaw (triathlon), Sophie Rawling (peldroed), Frances Smith (tenis cadair olwyn) a Ioan Dafydd Hughes (nofio).

Gobeithio y byddwn yn clywed mwy am y rhain yn genedlaethol a rhyngwladol.

Dyddiad cau y rownd nesaf o geisiadau yw Medi 30ain, 2019.

Samia Jones

Catrin Williams (hwylfyrddio) - £1,250

Catrin Jones

Medi Harris (nofio) - £1,000

Maisie Potter

Osian Dwyfor Jones (taflu gordd)  - £1,000


Dros £6,000 rhwng 10 unigolyn sy’n serennu ym myd chwaraeon

Bu cryn ddiddordeb yn y rownd gyntaf o geisiadau am gymorth ariannol o Ymddiriedolaeth Cofio Robin Llyr Evans. Derbyniwyd 36 cais ac roedd y safon yn eithriadol o uchel.

Cyfarfu’r Ymddiriedolwyr yn ddiweddar a phenderfynwyd rhoi cyfraniad i 10 o’r ymgeiswyr.

Roedd tri yn derbyn y lefel uchaf sef – Samia Jones (rhedwraig o Gaernarfon), Catrin Jones (codi pwysau o Fangor) a Maisie Potter (eirafyrddio o Fangor).

Mae’r tri yma wedi gwneud yn arbennig o dda yn barod ar y llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol ac edrychwn ymlaen i glywed am lwyddiannau pellach yn y dyfodol.

Y saith arall i dderbyn cymorth ariannol yw – Oliver Barbaresi (rhedeg), Owain Rhys Humphreys (saethu colomenod clai), Martyna Ruskowska (nofio), Alice Bennett, Miles Margetson, Michael Wood (i gyd yn chwarae hoci) a Rhodri Salaven (caiacio).

Dymunwn yn dda i’r holl ymgeiswyr wrth anelu yn uwch yn eu gwahanol chwaraeon.

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw Mawrth 31ain, 2019.

Ffurflen gais - cliciwch yma


LlysgennadLansiad Llwyddiannus

Cafwyd lansiad llwyddiannus a phwrpasol ym Mhorthmadog ar Awst 31. Roeddem yn hynod o falch fod 7 o’r 8 llysgennad wedi llwyddo i ymuno hefo ni.

Yn y llun o’r chwith i’r dde mae
Dafydd Gwyn Jones (golff), Teleri Davies (rygbi), Medi Harris (nofio), Morgan Williams (rygbi), Gwenllian Pyrs (rygbi), Ioan Jones (golff), Osian Dwyfor Jones (taflu morthwyl).

Dyddiad cau ar gyfer y rownd gyntaf o geisiadau yn nesu - Hydref 5ed, 2018.


Lansio’r Elusen yn swyddogol

Bydd hyn yn cymryd lle ar y 31ain o Awst, 2018.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2018 yw Hydref 5ed, 2018.

Ewch i dudalen “Ffurflen Gais” i gael copi o’r ffurflen a’i dychwelyd ar post@cofiorobin.co.uk


Diolch i Delwedd

Hoffem ddiolch o galon i gwmni Delwedd am lunio’r safle we yn ddi-dal ar gyfer yr elusen. Maent wedi cydweithio yn broffesiynol iawn ac wedi creu safle we rydym yn falch iawn ohoni.

 

Robin